Sale!

[Expert Insight] Hiểu đúng về Quản lý và Quản trị Hiệu quả

0.00

Lợi ích của khóa học:

  • Phân biệt quản lý và quản trị
  • Hiểu và áp dụng hiệu quả KPIs hay OKRs để Quản lý – Quản trị
  • Biết cách quản trị hiệu quả bằng sự Bình đẳng, Minh bạch