Sale!

(COMBO) Tự động hóa VBA với Excel

1.00

COMBO Tự động hóa VBA với Excel là một lộ trình đến từ Gitiho bao gồm 4 khóa học:

  • Khóa 1: Tuyệt đỉnh VBA – Viết code trong tầm tay
  • Khóa 2: Ứng dụng mảng, SQL và các công cụ nâng cao khác trong Excel và VBA
  • Khóa 3: Code mẫu và các chuyên đề nâng cao với VBA
  • Khóa 4: Xây dựng add-in, thẻ lệnh quản lý công việc trên Excel