Sale!

(COMBO) Trực quan, phân tích dữ liệu với Excel

1,889,000.00

COMBO Trực quan, phân tích dữ liệu với Excel là một lộ trình từ Gitiho bao gồm 4 khóa học:

  • Khóa 1: Trực quan báo cáo, Dữ liệu với Biểu đồ, Đồ thị bằng Excel
  • Khóa 2: Power Pivot, Power Query – Biến Excel thành công cụ phân tích dữ liệu chuyên sâu
  • Khóa 3: Power Query cơ bản – Xử lý dữ liệu chuyên sâu
  • Khóa 4: Pivot Table, Pivot Chart và Power Pivot chuyên sâu trong Excel