Sale!

(COMBO) Phát triển năng lực cá nhân

1,499,000.00

Phát triển năng lực cá nhân là chương trình nhằm nâng cao năng lực nền tảng của các cá nhân trong doanh nghiệp, qua đó giúp họ hoàn thành hiệu quả nhiệm vụ của mình. Năng lực cá nhân là nền tảng cho bất kỳ cá nhân nào trong xã hội. Các Khóa học này tập trung vào việc phát triển và xây dựng vững chắc năng lực của các chuyên viên nhằm giúp họ đảm nhiệm tốt các nhiệm vụ quan trọng trong doanh nghiệp.

COMBO gồm 5 khóa học:

  • Khóa 1: Kỹ năng Làm việc Nhóm
  • Khóa 2: Phát triển Tư duy Dịch vụ Khách hàng
  • Khóa 3: Năng lực tư duy và kỹ năng giải quyết vấn đề
  • Khóa 4: Kỹ năng tư duy sáng tạo
  • Khóa 5: Nâng cao sự Tự tin và Nội lực cùng giảng viên Vũ Hạnh Hoa