Sale!

(COMBO) Kỹ năng Phân tích dữ liệu

1,899,000.00

COMBO Kỹ năng Phân tích dữ liệu là một lộ trình đến từ Gitiho bao gồm 5 khóa học:

  • Khóa 1: PY01 – Phân tích dữ liệu với lập trình Python từ Zero đến Hero
  • Khóa 2: R01 – Thống kê, phân tích dữ liệu và lập mô hình với R
  • Khóa 3: SQLG01 – Truy vấn dữ liệu với SQL
  • Khóa 4: PBIG01 – Thành thạo Microsoft PowerPI để Trực quan hóa và Phân tích dữ liệu
  • Khóa 5: Google Data Studio cho người mới bắt đầu