Sale!

(COMBO) Kỹ năng mềm cho Nhà Quản Lý

1,599,000.00

COMBO Kỹ năng mềm cho Nhà Quản Lý là một lộ trình đến từ Gitiho bao gồm 6 khóa học:

  • Khóa 1: Nâng cao sự tự tin và nội lực cùng giảng viên Vũ Hạnh Hoa
  • Khóa 2:Quản trị nhận sự – cách tạo động lực 3.0 để thúc đẩy Hành vi
  • Khóa 3: Khóa học quản lý thời gian và năng suất
  • Khóa 4: Khóa học Quản trị dự án
  • Khóa 5: Khóa học Quản trị cảm xúc bản thân
  • Khóa 6: Khóa học kỹ năng giao tiếp