Sale!

(COMBO) Kế toán thuế

499,000.00

Kế toán thuế là kế toán phụ trách về các vấn đề về khai báo thuế trong doanh nghiệp. Kế toán thuế là nghĩa vụ của các doanh nghiệp đối với nhà nước. Nhà nước chỉ có thể quản lý được nền kinh tế nhiều thành phần khi có kế toán thuế. Ngược lại doanh nghiệp cũng chỉ có thể kinh doanh ổn định và báo cáo thuế thuận lợi khi thực hiện các vấn đề về thuế rõ ràng.

COMBO gồm 4 khóa học:

  • Khóa 1: Thuế Giá trị gia tăng
  • Khóa 2: Thuế thu nhập cá nhân
  • Khóa 3: Thuế Thu nhập Doanh nghiệp
  • Khóa 4: KTG07 – Thuế Nhà thầu nước ngoài