Sale!

(COMBO) Kế Toán Tài Chính Toàn Tập

2,847,000.00

COMBO Kế Toán Tài Chính Toàn Tập là một lộ trình đến từ Gitiho bao gồm 10 khóa học:

  • Khóa 1: KTG05 – Hoạch toán Kế toán căn bản (Nguyên lý kế toán)
  • Khóa 2: Kế toán thực hành thực tế từ A đến Z – Thực hành trên MISA + EXCEL
  • Khóa 3: KTG08 – Khóa học Giao dịch liên kết
  • Khóa 4: KTG02 – Kế toán giá thành theo phương pháp giản đơn
  • Khóa 5: KTG06 – Kế toán thực hành toàn tập từ cơ bản đến nâng cao
  • Khóa 6: Nhập môn kế toán tài chính theo chuẩn quốc tế IFRS
  • Khóa 7: KTG06 – Thuế nhà thầu nước ngoài
  • Khóa 8: KTG09 – Khóa học thanh tra, kiểm tra thuế
  • Khóa 9: EXG01 – Tuyệt đỉnh Excel – trở thành bậc thầy Excel trong 16 giờ
  • Khóa 10: VBAG01 – Tuyệt đỉnh VBA – Viết code trong tầm tay