Sale!

(COMBO) Chuyên gia VBA

499,000.00

COMBO Chuyên gia VBA là một lộ trình đến từ Gitiho bao gồm 3 khóa học:

  • Khóa 1: VBAG01 – Tuyệt đỉnh VBA – Viết code trong tầm tay
  • Khóa 2: VBAG02 – Ứng dụng mảng, SQL và các công cụ nâng cao khác trong Excel và VBA
  • Khóa 3: VBAG06 – Xây dựng add-in, thẻ lệnh quản lý công việc trong Excel