Sale!

(COMBO) Chuyên gia Nhân Sự

1,998,000.00

COMBO Chuyên gia Nhân Sự là một lộ trình đến từ Gitiho bao gồm 4 khóa học:

  • Khóa 1: HRG02 – Khóa học Nghiệp vụ Nhân sự cơ bản
  • Khóa 2: HRG01 – Khóa học Nhân sự tổng hợp – Trở thành chuyên gia nhân sự trong 16 giờ
  • Khóa 3: EXG01 – Tuyệt đỉnh Excel – Trở thành bậc thầy Excel trong 16 giờ
  • Khóa 4: HRG03 – Xây dựng lượng 3P, KPI cho Doanh nghiệp